Stadgar för Föreningen Skatåsstugan

Göteborgs Spårvägar  (antagna vid årsmöte 2016-02-22)

 

 

 

§ 1 Målsättning

Föreningen Skatåsstugan Göteborgs Spårvägar – stiftad den 28 juli 1931 under namnet Göteborgs Spårvägars Gymnastik och Idrottsförening – har till ändamål att främja idrott och friluftsliv för föreningens medlemmar genom att förvalta Skatåsstugan och hålla den tillgänglig och i gott skick.

 

§ 2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

 

§ 3 Medlemskap

Mom 1: Medlemskap beviljas av styrelsen.

Medlem bör ha anknytning till GS. Anställd, f.d. anställd eller anhörig till sådan.

Mom 2: Medlem erlägger en årsavgift som årsmötet fastställer. Avgiften erlägges via plus- eller bankgiro, kontant eller via swish. Avgiften skall vara betald senast 31/12 år före  verksamhetsåret. 

Mom 3: Utträde skall begäras hos styrelsen. Den som inte betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde.

Mom 4: Har ej medlemsavgift erlagts kan medlem ej rösta eller föra föreningens talan på möte.

 

§ 4 Styrelsen

Mom 1: Styrelsen består av ordförande samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv.

Mom 2: Ordförande väljs på ett år, kassör och sekreterare på två år.

Mom 3: Styrelsen är beslutsmässig om minst tre styrelsemedlemmar är närvarande.

 

§ 5 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, ev extra årsmöte och styrelsen.

 

§ 6 Möten

Mom 1: Föreningens årsmöte hålls före februari månads utgång samt extra möten när så erfordras.

Mom 2: Kallelse till årsmöte sker genom anslag i spårvägens lokaler samt via föreningens hemsida senast två veckor före mötet.

 

§ 7 Revision

Mom 1: Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12.

Mom 2: Årsmötet utser en revisor samt ev en revisorsuppleant.

Mom 3: Räkenskaperna skall vara revisorn tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Mom 4: Det åligger revisorn att vid årsmötet föredraga revisionsberättelsen.

 

§ 8 Beslut

Mom 1: Beslut fattas med acklamation eller avgörs med öppen eller sluten votering.

Mom 2: Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

 

§ 9 Allmänna bestämmelser

Mom 1: Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning får endast upptagas till avgörande vid ordinarie årsmöte.

Mom 2: Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrifter om användning av föreningens tillgångar för bestämt idrottsbefrämjande ändamål.