Stadgar för Föreningen Skatåsstugan

Göteborgs Spårvägar  (antagna vid årsmöte 2016-02-22)

Förtydligande 2019-03-05

   

§ 1 Målsättning

 Föreningen Skatåsstugan Göteborgs Spårvägar – stiftad den 28 juli 1931 under namnet Göteborgs Spårvägars Gymnastik och Idrottsförening – har till ändamål att främja idrott och friluftsliv för föreningens medlemmar genom att förvalta Skatåsstugan och hålla den tillgänglig och i gott skick.

 

§ 2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

 

§ 3 Medlemskap

Mom 1: Medlemskap beviljas av styrelsen.

Medlem bör ha anknytning till GS. Anställd, f.d. anställd eller anhörig till sådan.

Mom 2: Medlem erlägger en årsavgift som årsmötet fastställer. Avgiften erlägges via plus- eller bankgiro, kontant eller via swish. Avgiften skall vara betald senast 31/12 år före verksamhetsåret. 

Mom 3: Utträde skall begäras hos styrelsen. Den som inte betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde.

Mom 4: Har ej medlemsavgift erlagts kan medlem ej rösta eller föra talan på möte.

 

§ 4 Styrelsen

Mom 1: Styrelsen består av ordförande samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv.

Mom 2: Ordförande utses på ett år, kassör och sekreterare på två år utses omlott

Mom 3: Styrelsen är beslutsmässig om minst tre styrelsemedlemmar är närvarande.

Mom 4: Utöver de uppgifter i övrigt som följer av dessa stadgar eller som lämnas av föreningsmöte åligger det styrelsen att allmänt verka för föreningens och medlemmarnas bästa samt att övervaka efterlevnaden av dessa stadgar. Styrelsen äger rätt att vid behov utse särskild kommitté eller särskilt delegerade för viss eller vissa frågor.

 

§ 5 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

§ 6 Möten

Mom 1: Föreningens årsmöte hålls före februari månads utgång samt extra möten när så erfordras.

Mom 2: Kallelse till årsmöte sker genom anslag i spårvägens lokaler samt via föreningens hemsida senast två veckor före mötet.

 

§ 7 Revision

Mom 1: Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12.

Mom 2: Årsmötet väljer en revisor samt vid önskemål från revisor eller årsmöte en revisorssuppleant.

Mom 3: Räkenskaperna skall vara revisorn tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Mom 4: Det åligger revisorn att vid årsmötet föredraga revisionsberättelsen.

 

§ 8 Beslut

Mom 1: Beslut fattas med acklamation eller avgörs med öppen eller sluten votering.

Mom 2: Alla beslut bekräftas genom klubbslag och dokumenteras.

  

§ 9 Allmänna bestämmelser

Mom 1: Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning får endast upptagas till avgörande vid ordinarie årsmöte.

Mom 2: Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrifter om användning av föreningens tillgångar för bestämt idrottsbefrämjande ändamål.  De medlemmar som medverkar på extra möte eller årsmöte beslutar i frågan. I händelse av föreningens upplösning skall föreningens då behållna tillgångar överlämnas såsom gåva till Idrottsbefrämjande ändamål.

Mom3: Belåning

Föreningens egendom får icke förpantas, belånas eller försäljas utan att de medlemmar som medverkar på extra möte eller årsmöte är ense i frågan.

Mom4: Borgen

Beslut om borgensåtagande av föreningen blir icke gällande annat än om det godkänts av minst 2/3 av och föreningssammanträde närvarande medlemmar.

Mom5: Klagomål

Har medlem eller besökare klagomål att framföra skall detta ske skriftligen till styrelsen. I skrivelsen skall orsaken till klagomålen angivas samt den eller de klagandes namn.

Nöjer sig icke klaganden med styrelsens beslut äger han rätt få frågan behandlad på föreningsmöte.